Buurtfeesten

Praktische gids voor een geslaagd buurtfeest

Elk initiatief dat het buurtleven doet floreren, verdient alle lof. Ben jij zo’n enthousiasteling, die graag mee aan de kar trekt?

Gebruik de praktische gids ‘Toffe uren met je buren!’ en maak zo een thuis van je buurt. Hoe kan je een goed idee vormgeven? Hoe maak je het aantrekkelijk voor de buurt? Hoe maak je publiciteit? Waar haal je tafels en stoelen? Wat zijn de reglementeringen? Deze brochure gidst je recht naar een geslaagd feest. We wensen je vele toffe uren met je buren.

Voor aanvragen en extra info kan je terecht bij het secretariaat van de stad Leuven.

Voor suggesties in verband met deze ondersteuning, kan je het wijkmanagement contacteren.

Buurtcultuur

Met Buurtcultuur wil het stadsbestuur de culturele bedrijvigheid in de buurten en de contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen.

Organiseer je dit jaar een buurt- of straatfeest en ben je op zoek naar een gepast muziekoptreden, een folkloregroep of kinder- of straatanimatie? Dan is Buurtcultuur zeker iets voor jou.

Buurtcultuur is het hele jaar geldig. Let wel dat je minstens één maand vooraf je aanvraag doet.

Voorlopige richtlijnen Buurtcultuur

Artikel 1: Algemeen
Elke buurt, straat of wijk die de culturele bedrijvigheid in haar buurt, straat of wijk wil stimuleren en de
contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen wil aanzwengelen, kan beroep doen op de
Buurtcultuurformule. Buurtcultuur biedt via een financiële ondersteuning de buurt, straat of wijk de
mogelijkheid om een portie kwalitatieve en prikkelende cultuur te brengen aan de hand van een
muziekoptreden, een workshop, een voorstelling, straattheater, …

Artikel 2: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
2.1. De bewonersgroep of de vereniging
De ondersteuning geldt enkel voor Leuvense buurten, straten en wijken die openstaan voor alle
bewoners van een bepaalde buurt, straat of wijk, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische
overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie. Alleen activiteiten die op het Leuvens
grondgebied georganiseerd worden, komen in aanmerking.
2.2. De culturele activiteit
Het hoofddoel van de culturele activiteit is het versterken van de sociale contacten in de
betreffende buurt, straat of wijk en het bevorderen van de leefbaarheid.
Culturele activiteiten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter komen niet in
aanmerking.
Aan de activiteit participeren minstens 25 mensen afkomstig uit de buurt, straat of wijk.
2.3. Bekendmaking
Er moet voldoende publiciteit gemaakt worden voor de activiteit. Op het drukwerk wordt duidelijk
vermeld dat de activiteit plaatsvindt met de steun van de stad Leuven.
2.4. Onderdeel van buurt-, straat- of wijkfeest
De activiteit(en) mag/mogen geen losstaande activiteit(en) zijn, maar moet(en) deel uitmaken van
een buurt-, straat- of wijkfeest.
2.5. Keuzelijst
De organisator(en) van het buurt-, straat- of wijkfeest kiest (kiezen) één activiteit of meerdere
activiteiten uit het aanbod dat samengesteld werd door 30CC. De keuzelijst kan men terugvinden
op de website van de stad Leuven www.leuven.be/buurtcultuur of kan men telefonisch of via email
opvragen bij de directie cultuur van de stad Leuven, Lieve Grymonprez, 016 27 22 93,
lieve.grymonprez@leuven.be. Deze lijst kan, op vraag van de organiserende buurten, straten of
wijken, aangevuld worden met extra acts, mits de goedkeuring en het akkoord van 30CC.
2.6. Eenmaal per jaar
Per buurt, straat of wijk kan er maar één keer per jaar beroep gedaan worden op de
Buurtcultuurformule. De periode waarin dit gebeurt, is vrij.
2

Artikel 3: De aanvraag
De organisator kan – zolang er nog budget beschikbaar is – tot een maand vóór het buurtfeest
plaatsvindt een schriftelijke aanvraag indienen bij de directie cultuur van de stad Leuven. De
aanvragen worden volgens de datum van ontvangst bij directie cultuur behandeld. Aanvragen na
datum van een buurt-, straat- of wijkfeest worden niet aanvaard.
Voor de aanvraag wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat men kan
terugvinden op de website van de stad Leuven of dat telefonisch of via e-mail kan opgevraagd worden
bij de directie cultuur van de stad Leuven (zie 2.5.). Ook de keuzelijst kan men raadplegen op de
website van de stad Leuven of kan men telefonisch of via e-mail opvragen bij de directie cultuur.
Bij goedkeuring van de aanvraag legt de organisator zelf de nodige contacten met het gezelschap/de
gezelschappen van de gekozen activiteit(en).

Artikel 4: De ondersteuning
4.1. De stad Leuven ondersteunt de activiteit voor 80 % van de uitkoopsom, met een maximum van
€ 300,00 per feest. De aanvraag mag verschillende groepen, alsook verschillende dagen
beslaan, maar de maximumtoelage van de stad blijft € 300,00.
4.2. Na afloop van het feest bezorgt men 30CC een factuur met een betalingsbewijs van de activiteit
en het rekeningnummer van de organisator. De factuur moet nog in hetzelfde jaar waarin de
activiteit heeft plaatsgevonden bij 30CC toekomen. De financiële bijdrage van de stad wordt dan
via 30CC op het rekeningnummer gestort.
4.3. De stad Leuven staat niet in voor de technische ondersteuning van de activiteit(en). Als er
bijvoorbeeld een geluidstafel voor de activiteit(en) nodig is en deze niet contractueel inbegrepen
is, dan moet de organisator hier zelf voor zorgen.

Artikel 5: Inbreuken op het reglement
De mogelijkheid om een beroep te doen op de ondersteuning voorzien in dit reglement vervalt voor
één of meerdere jaren tot een maximum van drie jaar als de organisator zich niet houdt aan de
begeleidende modaliteiten en voorwaarden die door de stad Leuven worden opgelegd ( zoals: de
Buurtcultuurformule kan per buurt, straat of wijk maar één keer per jaar aangevraagd worden, men
moet kiezen uit het aanbod dat samengesteld werd door 30CC, , …).

Artikel 6: Betwistingen
Betwistingen in verband met de uitvoering van het reglement worden voorgelegd aan en beslecht door
het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven.